Something's Gotta Give

2003 PG-13 Sony
$80,000,000
$124,590,960
20,661,851
Sony
California
$14,400,000