Den of Thieves

2018 R STX
$30,000,000
$44,947,622
4,890,927
G-base
Georgia
$5,400,000