Hail Caesar!

2016 PG-13 Comcast
$22,000,000
$30,080,225
3,477,483
CA, US
$3,960,000