McFarland USA

2015 PG Disney
$17,000,000
$44,482,410
5,276,680
Mayhem
California
$3,060,000