The Amazing Spider-Man 2

2014 PG-13 Sony
$200,000,000
$198,386,221
24,282,279
Marvel
New York
$36,000,000