Salt

2010 PG-13 Sony
$110,000,000
$118,311,368
14,995,104
Relativity
New York
$19,800,000